Αλλαγή επωνυμίας / Διακριτικού τίτλου εταιρίας

11-02-2011

 

Η εταιρεία «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 11.01.2011 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «PAPOUTSANIS S.A.».
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-836 24/01/2011 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.
Το Χρηματιστηρίο Αθηνών στις 01/02/2011 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση. Κατόπιν των ανωτέρω, από τις 15/02/2011 η επωνυμία της εταιρίας που θα χρησιμοποιείται στα έντυπα και στα συστήματα του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα είναι η «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «PAPOUTSANIS S.A.».
Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται ως «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ.2262086430, κος Αλέξανδρος Γεωργιάδης).
Ριτσώνα 11/02/2011