ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30-06-2011

 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνεδρίασε στις 30.06.2011 στην έδρα της Εταιρείας, στο 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ, Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας. Στη συνέλευση παρίσταντο ή εκπροσωπούνταν τέσσερις (4) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 88,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι, 45.073.065 κοινές ονομαστικές μετοχές εκ συνόλου 50.797.369 κοινών ονομαστικών μετοχών) και συνεπώς, υπήρξε η απαιτούμενη από το κ.ν. 2190/1920 απαρτία για τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (ήτοι, έγκυροι ψήφοι 45.073.605 που αναλογούν σε 88,73% του συνόλου μετοχών και ψήφων) ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010 και τις σημειώσεις επί αυτών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο τους, μετά της εταιρικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των σχετικών εκθέσεων (πιστοποιητικών) του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, αναφορικά με τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010, επειδή η χρήση ήταν ζημιογόνος.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (ήτοι, έγκυροι ψήφοι 45.073.605 που αναλογούν σε 88,73% του συνόλου μετοχών και ψήφων) απήλλαξε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την Ελεγκτική Εταιρία και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010.

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας - Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (ήτοι, έγκυροι ψήφοι 45.073.605 που αναλογούν σε 88,73% του συνόλου μετοχών και ψήφων) εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2011-31.12.2011 την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «PRICEWATERHOUSECOOPERS», που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Κηφισίας 268, ειδικότερα προτείνοντας το διορισμό της κυρίας Μαρίνου Δέσποινας, Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 17681, ως τακτικής Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας και του κυρίου Ριρή Κυριάκου, Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 12111, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και ενέκρινε τη συνολική αμοιβή της ως άνω Εταιρείας ποσού έως 75.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (ήτοι, έγκυροι ψήφοι 45.073.605 που αναλογούν σε 88,73% του συνόλου μετοχών και ψήφων) ενέκρινε για τη χρήση 2010 συνολικό ποσό 649.400 ευρώ από αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή από συμβάσεις μισθωτής εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, ενώ για τη χρήση 2011 ομόφωνα προενέκρινε την καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή για συμβάσεις μισθωτής εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, για έξοδα ή εν γένει για αποζημίωση συνολικό ποσό έως 370.000 ευρώ.

ΘΕΜΑ 5: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (ήτοι, έγκυροι ψήφοι 45.073.605 που αναλογούν σε 88,73% του συνόλου μετοχών και ψήφων) χορήγησε άδεια σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτόν της Εταιρείας, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων. Η έγκριση αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων με το αναγκαίο κύρος και γνώση του οικονομικού γίγνεσθαι, τα οποία πρόσωπα όμως εξ αυτών των ιδιοτήτων τους ενδέχεται να έχουν και άλλες τέτοιες υποχρεώσεις.

ΘΕΜΑ 6: Τροποποίηση του Καταστατικού (τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 31 και διαγραφή των άρθρων 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 και 30) για την απλοποίησή του και διαμόρφωση αυτού ενόψει των δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος 3604/2007, την προσαρμογή αυτού στο νόμο 3884/2010 και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Εγκρίθηκε ομόφωνα (ήτοι, έγκυροι ψήφοι 45.073.605 που αναλογούν σε 88,73% του συνόλου μετοχών και ψήφων) η τροποποίηση και διαγραφή των ανωτέρω αναφερόμενων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με το ήδη δημοσιευθέν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας σχέδιο.


ΘΕΜΑ 7: Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.

Ενημέρωση των μετόχων για την πορεία των πωλήσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση του 2010, τις συνεργασίες της Εταιρείας και την πορεία των δαπανών αυτής.