Ανακοίνωση Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

09-06-2011

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920 ότι κατά την 8.6.2011, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2011, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας και των δικαιωμάτων ψήφου είναι 50.797.369, αντίστοιχα.
Η Εταιρία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 09-06-2011

  Σχέδια Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 14-02-2011

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Ανακοίνωση για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών από μετατροπή μετοχών...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 09-06-2011

  Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Τακτική Γενική Συνέλευση

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ