ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ - PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

28-01-2011

 

Η PLIAS ABEE ενημερώνει ότι η θυγατρική της, κατά 100%, εταιρεία PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ολοκλήρωσε την περαίωση (σύμφωνα με τον Ν.3888/2010) της εκκρεμούσας προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια, για φόρους επί λογιστικών διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο της υπερδωδεκάμηνης χρήσης 1998-1999.
Το ποσό της περαίωσης, ύψους 647.470,00€, καταβλήθηκε εφάπαξ πετυχαίνοντας την ανάλογη έκπτωση.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 09-06-2011

  Σχέδια Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 14-02-2011

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Ανακοίνωση για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών από μετατροπή μετοχών...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 09-06-2011

  Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Τακτική Γενική Συνέλευση

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ