ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ - PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

28-01-2011

 

Η PLIAS ABEE ενημερώνει ότι η θυγατρική της, κατά 100%, εταιρεία PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ολοκλήρωσε την περαίωση (σύμφωνα με τον Ν.3888/2010) της εκκρεμούσας προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια, για φόρους επί λογιστικών διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο της υπερδωδεκάμηνης χρήσης 1998-1999.
Το ποσό της περαίωσης, ύψους 647.470,00€, καταβλήθηκε εφάπαξ πετυχαίνοντας την ανάλογη έκπτωση.