Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κα...

30-11-2011

 

30 Νοε 2011 - Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. (πρώην Plias A.B.E.E.) δημοσίευσε την 30.9.2011 τις οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου του 2011.

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του εννεαμήνου του 2011 ανήλθε σε 11,359 εκατ. Ευρώ έναντι 9,016 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 26%. Από τις παραπάνω πωλήσεις το 33% περίπου αφορά τα επώνυμα προϊόντα ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, το 23% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο περίπου 44% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις. Το 35% περίπου του κύκλου εργασιών του εννεαμήνου αφορά εξαγωγές.

Το μικτό κέρδος του εννεαμήνου ανήλθε σε 2,321 εκατ. Ευρώ έναντι 1,678 εκατ. του 2010, με το μικτό περιθώριο να διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 20,4% το 2011 από 18,6% το 2010. Η βελτίωση οφείλεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των γενικών βιομηχανικών δαπανών παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους των βασικών πρώτων υλών αλλά και ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της Εταιρίας κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2011 ανήλθαν σε 2,6 εκατ. έναντι 3,5 κατά το 2010, μειωμένα κατά 24%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 0,39 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 3,25 εκατ. Ευρώ κατά το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2010. Τέλος τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,51 εκατ. Ευρώ το 2011 έναντι ζημιών 3,37 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2010.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων (EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,12 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 1,52 εκατ. Ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Το πρόγραμμα βελτίωσης και υγιούς ανάπτυξης της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ συνεχίζεται ομαλά τόσο σε λειτουργικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο.

Η διεύρυνση των υφιστάμενων συνεργασιών και η ανάπτυξη νέων σε συνδυασμό με την παρουσίαση νέων σειρών προϊόντων εκτιμούμε ότι και σε ετήσια βάση θα οδηγήσουν σε σημαντικά αυξημένες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι.