Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του..

31-03-2011

 

Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α
Η ένταξη των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 64/29.3.2001 του Χ.Α.- στην ειδική κατηγορία των μετοχών υπό επιτήρηση, έγινε λόγω του γεγονότος ότι κατά την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση της Εταιρίας της χρήσης 2002, η Εταιρία εμφάνισε ζημίες χρήσης μεγαλύτερες σε απόλυτο νούμερο από τα κέρδη της χρήσεως που προηγήθη και σε απόλυτο μέγεθος μεγαλύτερες από το 20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Οι ενέργειες που γίνονται από την Εταιρεία για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης είναι οι ακόλουθες:

Περιορισμός δαπανών μέσω συνεχούς ελέγχου κόστους και εξόδων.
Μείωση κόστους προϊόντων, μέσω αναζήτησης εναλλακτικών προμηθευτών τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά και επαναδιαπραγμάτευσης με τους υφιστάμενους προμηθευτές.
Έμφαση στις εξαγωγές αλλά και στo φασόν και private label παραγωγές και πωλήσεις.
Έμφαση στην ανάπτυξη της αγοράς των ξενοδοχειακών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 12 εκατ. Ευρώ, η Εταιρεία είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης και να μειώσει το χρηματοοικονομικό της κόστος μέσω αποπληρωμής μέρους των δανείων της.