Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του..

31-05-2011

 

Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. (πρώην Plias A.B.E.E.) δημοσίευσε την 31/5/2011 τις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του 2011.

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε 2,89 εκατ. Ευρώ έναντι 2,75 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 5%. Από τις παραπάνω πωλήσεις το 41% περίπου αφορά επώνυμα προιόντα ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, το 17% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά ενώ το υπόλοιπο 42% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις. Το 32% περίπου του κύκλου εργασιών του τριμήνου αφορά εξαγωγές.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 0,46 εκατ. Ευρώ έναντι 0,35 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, με το μικτό περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 15,8% το 2011 από 12,7% το 2010. Η βελτίωση οφείλεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των γενικών βιομηχανικών δαπανών παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους των βασικών πρώτων υλών αλλά και ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της Εταιρίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 ανήλθαν σε 0,68 εκατ. έναντι 0,92 κατά το 2010, μειωμένα κατά 26%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 0,28 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 0,71 εκατ. Ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,32 εκατ. Ευρώ το 2011 έναντι ζημιών 0,80 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων (EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,21 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 0,14 εκατ. Ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Το πρόγραμμα βελτίωσης και υγιούς ανάπτυξης της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ συνεχίζεται ομαλά τόσο σε λειτουργικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο. Η διεύρυνση των υφιστάμενων συνεργασιών και η ανάπτυξη νέων σε συνδυασμό με την παρουσίαση νέων σειρών προιόντων εκτιμούμε ότι ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2011 θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Αντίθετα, οι σημαντικές και συνεχείς αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών σε συνδυασμό με τη δυσκολία μετακύλισής του αντίστοιχου κόστους στις τιμές πώλησης επηρεάζει αρνητικά τα περιθώρια της Εταιρίας.