Γνωστοποιήσεις βάσει του Ν.3340

31-08-2011

 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του ΔΣ της ΕΚ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις από 30/08/2011 γνωστοποιήσεις που έλαβε από την κυπριακή εταιρεία RAGUSO CO Ltd και τους κ.κ. Γεώργιο Γκάτζαρο του Σωτηρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Μενέλαο Τασόπουλο του Αθανασίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενημερώνει τους επενδυτές ότι η εταιρεία RAGUSO Ltd μεταβίβασε την 30/08/2011 εξωχρηματιστηριακά 1.015.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 1,9981% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) στον κ. Γεώργιο Γκάτζαρο έναντι του ποσού 304.500€ και 1.015.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 1,9981% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) στον κ. Μενέλαο Τασόπουλο έναντι του ποσού 304.500€.

Τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις κατέθεσαν τα ανωτέρω πρόσωπα, ως υπόχρεα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 13 του νόμου 3340/2005, καθώς οι κ. Γεώργιος Γκάτζαρος και Μενέλαος Τασόπουλος που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Raguso Ltd και είναι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην οποία η Raguso Ltd κατέχει σήμερα το 76,385% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.