Γνωστοποιήσεις βάσει του Ν.3340

12-05-2011

 

Η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του ΔΣ της ΕΚ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις από 12.05.2011 γνωστοποιήσεις που έλαβε από τις κυπριακές εταιρείες SPELLEROT LIMITED και RAGUSO CO Ltd η δεύτερη εξ αυτών μεταβίβασε την 12.05.2011 εξωχρηματιστηριακά 1.015.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 1,9981% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) αντί συνολικού αντιτίμου 69.020 ευρώ στην κυπριακή εταιρεία SPELLEROT LIMITED.
Τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις κατέθεσαν οι ως άνω εταιρείες, μέτοχοι της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους ως συνδεόμενα νομικά πρόσωπα με φυσικά πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, σύμφωνα με το ν. 3340/2005, ήτοι:
α) η εταιρεία RAGUSO CO Ltd, ως συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Μενέλαο Τασόπουλο και Γεώργιο Γκάτζαρο, μέλη του ΔΣ της Εταιρείας (Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΔΣ, αντίστοιχα) και κάτοχοι με 50% έκαστος του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας RAGUSO CO Ltd.
β) η εταιρεία SPELLEROT LIMITED, ως συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την κα Μαίρη Ισκαλατιάν, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας και μοναδική κάτοχο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας SPELLEROT LIMITED.