Γνωστοποίηση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ εις βάσει του ν. 3340/2005

09-09-2011

 

Γνωστοποίηση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ εις βάσει του ν. 3340/2005

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του ΔΣ της ΕΚ ανακοινώνει οτι, σύμφωνα με την από 08/09/2011 γνωστοποίηση του κ. Γεωργίου Γκάτζαρου του Σωτηρίου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος μεταβίβασε την 08/09/2011 εξωχρηματιστηριακά 361.379 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 0,71% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) στον κ. Δαμίγο Αρτέμιο του Λουκά έναντι ποσού €209.599,82.

Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος κατέχει 653.621 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 1,29% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Την ανωτέρω γνωστοποίηση κατέθεσε ο κ. Γεώργιος Γκάτζαρος, ως υπόχρεο πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 13 του νόμου 3340/2005, κατέχοντας τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.