ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Ανακοίνωση για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών από μετατροπή μετοχών...

14-02-2011

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Ανακοίνωση για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών από μετατροπή μετοχών άλλης κατηγορίας

Η εταιρεία «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ανακοινώνει ότι η η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 11.01.2011 μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε τη μετατροπή του συνόλου των 50.797.369 (πενήντα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα) κοινών ανωνύμων μετοχών σε ισάριθμες 50.797.369 (πενήντα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα) κοινές ονομαστικές μετοχές.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. Κ2 836 24/01/2011 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της εν λόγω μετατροπής. Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του της 10/02/2011 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων εκ μετατροπής μετοχών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφισταμένων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 15/02/2011 σύμφωνα με την από 10/02/2011 απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας. Από την επομένη εργάσιμη, 16/02/2011 παύει η διαπραγμάτευση των 50.797.369 κοινών μετοχών της εταιρείας προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες 50.797.369 κοινές ονομαστικές μετοχές.
Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 18/02/2011 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.
Η επαναδιαπραγμάτευση των 50.797.369 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. ορίζεται για την 22/02/2011. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 50.797.369 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ.2262086430, κος Αλέξανδρος Γεωργιάδης).
Ριτσώνα 11/02/2011