Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολόγιου

29-03-2012

 

Αξιότιμοι

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" (στο εξής η Εταιρεία) αποστέλλει σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το ΧΑ) την παρούσα, προκειμένου να παράσχει στο επενδυτικό κοινό τις προβλεπόμενες από το ανωτέρω άρθρο πληροφορίες.

Η ως άνω πληροφόρηση παρατίθεται κατωτέρω με τη σειρά που αναφέρεται στο οικείο άρθρο του Κανονισμού του ΧΑ.

(1) Ημερομηνία Δημοσίευσης Ετήσιων Ενοποιημένων Συνοπτικών Στοιχείων που συνέταξε η Εταιρεία βάσει των Δ.Λ.Π/Δ.Π.Χ.Π. για το 2011: 30 Μαρτίου 2012

(2) Ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας: το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει την 29 Ιουνίου 2012 για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

(3) Ημερομηνία αποκοπής, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος: Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη μη διανομή μερίσματος για το έτος 2011.

(4) Οι μετοχές της Εταιρείας δεν αποτελούν υποκείμενη αξία παραγώγου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επί των ανωτέρω αναφερόμενων.Με εκτίμηση,

Μαίρη Ισκαλατιάν

Οικονομική Διευθύντρια

Download PDF