Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ βάσει του αρ. 13 του ν. 3340/2005

28-03-2012

 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με το αρ. 13 του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις από 28/03/2012 γνωστοποιήσεις της μετόχου της RAGUSO Ltd, του κ. Γεώργιου Γκάτζαρου του Σωτηρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του κ. Μενέλαου Τασόπουλου του Αθανασίου, Αντιπρόεδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, η εταιρεία RAGUSO Ltd μεταβίβασε την 27/03/2012 εξωχρηματιστηριακά 160.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 0,315% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) στον κ. Γεώργιο Γκάτζαρο έναντι ποσού €49.600 και 160.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 0,315% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) στον κ. Μενέλαο Τασόπουλο έναντι ποσού €49.600. Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος κατέχει 813.621 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 1,602% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και ο κος Μενέλαος Τασόπουλος κατέχει 1.015.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 1,998%του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας). Τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις κατέθεσαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκάτζαρος και Μενέλαος Τασόπουλος, ως υπόχρεα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 13 του νόμου 3340/2005, ο μεν πρώτος εξ αυτών ως Πρόεδρος της Εταιρείας, ο δε δεύτερος ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας αλλά και ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας Raguso Ltd η οποία κατέχει σήμερα το 75,755% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.