Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ βάσει του αρ. 13 του ν. 3340/2005

27-03-2012

 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με το αρ. 13 του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις από 27/03/2012 γνωστοποιήσεις του κ. Μενέλαου Τασόπουλου του Αθανασίου, Αντιπρόεδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και κ. Γεωργίου Μηνούδη του Μιχαήλ, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κος Μενέλαος Τασσόπουλος μεταβίβασε την 26/03/2012 εξωχρηματιστηριακά 160.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 0,315% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) στον κ. Γεώργιο Μηνούδη έναντι ποσού €49.600. Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση ο κος Μενέλαος Τασσόπουλος κατέχει 855.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 1,683%του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και ο κος Γεώργιος Μηνούδης κατέχει 160.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 0,315%του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις κατέθεσαν οι κ.κ. Μενέλαος Τασόπουλος και Γεώργιος Μηνούδης, ως υπόχρεα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 13 του νόμου 3340/2005, ο μεν πρώτος εξ αυτών ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο δε δεύτερος ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.