Ανακοίνωση κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

27-03-2013

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 3556/2007 και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος που απέστειλε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι:

  • Η Εταιρεία δεν διατηρεί τραπεζική κατάθεση που να υπερβαίνει τις 100 χιλιάδες ευρώ στην Κύπρο, είτε στην τράπεζα Κύπρου ή και στη CPB.
  • Η Εταιρεία δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών,
  • Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας στην Κύπρο για τη χρήση 2012 ήταν 1,3%.

Η Εταιρεία εκτιμά ότι ενδεχόμενη επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας από τις εξελίξεις στην Κύπρο θα είναι μικρή, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση επί του παρόντος να την ποσοτικοποιήσει.