Ανακοίνωση σε συμμόρφωση με τους Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005

12-03-2013

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η «Εταιρία») ανακοινώνει σε συμμόρφωση με τους ν. 3556/2007 και 3340/2005, τις αποφάσεις ΕΚ 1/434/3.7.2005, 3/347/12.7.2005 και την Εγκύκλιο ΕΚ No. 33, ότι έλαβε, στις 11 Μαρτίου 2013, γνωστοποίηση του ν. 3556/2007 από την εταιρία Truad Verwaltungs AG υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα») σύμφωνα με την οποία η Thrush Investments Holdings Ltd. που είναι ελεγχόμενη εταιρία από την Truad Verwaltungs AG διέθεσε την 8/3/2013 580.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία με αποτέλεσμα το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Thrush Investment Holdings Ltd. στην Εταιρία να κατέλθει από 5,18% (αντιστοιχούν σε 2.631.200 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) που ήταν πριν την 8/3/2013 σε 4,04% (αντιστοιχούν σε 2.051.200 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).Συνεπεία της ως άνω διάθεσης δικαιωμάτων ψήφου από την Thrush Investments Holdings Ltd, η Truad Verwaltungs AG υπό την ως άνω ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Εμπιστεύματος ελέγχει μετά την 8/3/2013 στην Εταιρία 2.647.259 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,21% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Οι ως άνω μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου κατέχονται από το Εμπίστευμα μέσω του ελέγχου από την Truad Verwaltungs ΑG της 100% θυγατρικής της Truad Verwaltungs AG εταιρίας με την επωνυμία «Torval Investment Corp.», η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της με την επωνυμία «Lavonos Ltd.», η οποία ελέγχει με τη σειρά της:α) την κατά 100% θυγατρική της εταιρία Thrush Investments Holdings Ltd., η οποία ελέγχει άμεσα 2.051.200 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,04% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίαςβ) έμμεσα την εταιρία Eagle Enterprises Α.Ε. η οποία ελέγχει άμεσα 596.059 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,17% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (ο έλεγχος της Eagle Enterprises επιτυγχάνεται ως εξής: μέσω του ελέγχου της κατά 100% θυγατρικής της Lavonos Ltd. Boval Limited, η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Boval S.A., η οποία από κοινού με την Thrush Investments Holdings ελέγχουν κατά ποσοστό 95,25% την Rondo Holding S.A., η οποία από κοινού με την Thrush Investments Holdings ελέγχουν κατά 100% την Eagle Enterprises Α.Ε.)