Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005

08-11-2013

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Κ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 8.11.2013 γνωστοποίηση της κυπριακής εταιρείας Raguso Limited, συνδεόμενο κατά το άρθρο 13 του νόμου 3340/2005 νομικό πρόσωπο με τους κυρίους Γεώργιο Γκάτζαρο και Μενέλαο Τασόπουλο, οι οποίοι είναι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην οποία η Raguso Ltd κατέχει το 70,73% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, η Raguso Ltd πώλησε την 8.11.2013 μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής (πακέτο) στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 579.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,595 εκάστη

Περισσότερες Ανακοινώσεις

  • 14-02-2013
    Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. βάσει του ν. 3340/2005
    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ