Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου χρήσης 2012

09-10-2013

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, όπως ισχύουν σήμερα, ενημερώνει τους επενδυτές ότι κατόπιν ειδικού φορολογικού ελέγχου που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές τόσο στην Εταιρεία, όσο και στη θυγατρική της για τη χρήση 2012 σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994, όπως σήμερα ισχύει, , εξεδόθησαν, αντίστοιχα, εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.