Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005

02-10-2013

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ’εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Κ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις από 01.10.2013 γνωστοποιήσεις της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία Spellerot Limited, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την κα Μαίρη Ισκαλατιάν του Σαρκίς, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας, ως 100% ελεγχόμενο από την ίδια και του κου Γεωργίου Γκάτζαρου του Σωτηρίου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα ανωτέρω υπόχρεα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 13 του νόμου 3340/2005, προέβησαν την 01.10.2013 στις ακόλουθες συναλλαγές επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας:

  • Η κυπριακή ετιαρεία Spellerot Limited πώλησε εξωχρηματιστηριακά στον κ. Γεώργιο Γκάτζαρο 14.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,595 εκάτση.
  • Ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος πώλησε μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής (πακέτο) στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 421.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,595 εκάστη.