Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005

18-07-2013

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του ΔΣ της Ε.Κ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 18.07.2013 γνωστοποίηση του κ. Μενέλαου Τασόπουλου του Αθανασίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, την οποία υπέβαλε στην Εταιρεία ως υπόχρεο πρόσωπο κατ’ άρθρο 13 του νόμου 3340/2005, το ανωτέρω αναφερόμενο πρόσωπο προέβη την 18.07.2013 στην ακόλουθη συναλλαγή επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας:

  • Ο κος Μενέλαος Τασόπουλος πώλησε μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής (πακέτο) στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 490.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,545 εκάστη.