Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005

11-07-2013

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του ΔΣ της Ε.Κ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις από 11.072013 γνωστοποιήσεις του κ. Μενέλαου Τασόπουλου του Αθανασίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του κου Γεωργίου Γκάτζαρου του Σωτηρίου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τις οποίες υπέβαλαν στην Εταιρεία ως υπόχρεα πρόσωπα κατ’ άρθρο 13 του νόμου 3340/2005, τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα προέβησαν την 11.07.2013 στις ακόλουθες συναλλαγές επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας:

  • Ο κος Μενέλαος Τασόπουλος πώλησε μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής (πακέτο) στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 510.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,495 εκάστη. 
  • Ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος πώλησε μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής (πακέτο) στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 510.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,495 εκάστη.