Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005

08-03-2013

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του ΔΣ της Ε.Κ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις από 08.03.2013 γνωστοποιήσεις του κ. Μενέλαου Τασόπουλου του Αθανασίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του κου Γεωργίου Γκάτζαρου του Σωτηρίου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της κυπριακής εταιρείας Raguso Limited, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κυρίους Γεώργιο Γκάτζαρο και Μενέλαο Τασόπουλο, οι οποίοι είναι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην οποία η Raguso Ltd κατέχει σήμερα το 71,82% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία Spellerot Limited, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την κα Μαίρη Ισκαλατιάν του Σαρκίς, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας, ως 100% ελεγχόμενο από την ίδια, τα ανωτέρω υπόχρεα, κατά το άρθρο 13 του νόμου 3340/2005 πρόσωπα προέβησαν την 08.03.2013 στις ακόλουθες συναλλαγές επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας:

v Η Raguso Limited πώλησε εξωχρηματιστηριακά αφενός στον κο Μενέλαο Τασόπουλο 1.000.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,32 εκάστη και αφετέρου στον κο Γεώργιο Γκάτζαρο 1.000.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,32 εκάστη.


v Ο κος Μενέλαος Τασόπουλος πώλησε εξωχρηματιστηριακά στον κο Γεώργιο Γκάτζαρο 500.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,44 εκάστη.


v Η κυπριακή εταιρεία Spellerot Limited πώλησε εξωχρηματιστηριακά στον κο Γεώργιο Γκάτζαρο 40.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,44 εκάστη.


v Ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος πώλησε μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής (πακέτο) στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 920.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,44 εκάστη.