Ανακοίνωση σύμφωνα με τον ν. 3556/2007

07-03-2013

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η «Εταιρία») ανακοινώνει σε συμμόρφωση με τους ν. 3556/2007 και 3340/2005, τις αποφάσεις ΕΚ 1/434/3.7.2005, 3/347/12.7.2005 και την Εγκύκλιο ΕΚ No. 33, ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση του ν. 3556/2007 από την εταιρία Truad Verwaltungs AG σύμφωνα με την οποία η τελευταία υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα») ελέγχει έμμεσα 3.227.259 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,35% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.Οι ως άνω μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου κατέχονται από το Εμπίστευμα μέσω του ελέγχου από την Truad Verwaltungs ΑG της 100% θυγατρικής της Truad Verwaltungs AG εταιρίας με την επωνυμία «Torval Investment Corp.», η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της με την επωνυμία «Lavonos Ltd.», η οποία ελέγχει με τη σειρά της:α) την κατά 100% θυγατρική της εταιρία Thrush Investments Holdings Ltd., η οποία ελέγχει άμεσα 2.631.200 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,18% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίαςβ) έμμεσα την εταιρία Eagle Enterprises Α.Ε. η οποία ελέγχει άμεσα 596.059 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,17% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (ο έλεγχος της Eagle Enterprises επιτυγχάνεται ως εξής: μέσω του ελέγχου της κατά 100% θυγατρικής της Lavonos Ltd. Boval Limited, η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Boval S.A., η οποία από κοινού με την Thrush Investments Holdings ελέγχουν κατά ποσοστό 95,25% την Rondo Holding S.A., η οποία από κοινού με την Thrush Investments Holdings ελέγχουν κατά 100% την Eagle Enterprises Α.Ε.)Δεν υφίσταται πρόσωπο που να ελέγχει την Truad Verwaltungs AG σύμφωνα με την έννοια του ν. 3556/2007.Περαιτέρω, σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση, καθότι η Truad Verwaltungs AG ήλεγχε ως ανωτέρω την Lavonos Ltd. ήδη προ του έτους 2000, ήλεγχε έμμεσα και τα δικαιώματα ψήφου που η Lavonos Ltd. εκάστοτε γνωστοποιούσε ως ελεγχόμενα από αυτήν (σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη γνωστοποίηση του ν. 3556/2007 που δημοσιοποιήθηκε την 25/11/2010 η Lavonos Ltd. κατείχε ποσοστό ίσο με 6,35% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας).