Ανακοίνωση της Εταιρείας βάσει του αρ. 14 του ν. 3556/2007 και του ν. 3340/2005

30-12-2013

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Κ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις από 30.12.2013 γνωστοποιήσεις των: α) κυπριακής εταιρείας Raguso Limited, συνδεόμενο, κατά το άρθρο 13 του νόμου 3340/2005, νομικό πρόσωπο με τους κυρίους Γεώργιο Γκάτζαρο και Μενέλαο Τασόπουλο, οι οποίοι είναι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην οποία η Raguso Ltd κατέχει το 68,6105% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Eταιρείας, β) κ. Γεώργιου Γκάτζαρου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και νομίμου εκπροσώπου αυτής και γ) κ. Μενέλαου Τασόπουλου Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, τα ως άνω, κατά το άρθρο 13 του νόμου 3340/2005, υπόχρεα πρόσωπα προχώρησαν στις εξής αγοραπωλησίες:

Η Raguso Limited πώλησε την 30.12.2013 εξωχρηματιστηριακά 1.700.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,5 εκάστη στον κ. Γεώργιο Γκάτζαρο και 1.700.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,5 εκάστη στον κ. Μενέλαο Τασόπουλο.