Ανακοίνωση της εταιρείας βάσει του Ν. 3340/2005

27-12-2013

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του ΔΣ της Ε.Κ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις από 27.12.2013 γνωστοποιήσεις α) της κας Μαίρης Ισκαλατιάν του Σαρκίς, Οικονομικής Διευθύντριας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία Spellerot Limited, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την κα Μαίρη Ισκαλατιάν του Σαρκίς, ως 100% ελεγχόμενο από την ίδια, τα ανωτέρω υπόχρεα, κατά το άρθρο 13 του νόμου 3340/2005, πρόσωπα προέβησαν την 27.12.2013 στην ακόλουθη συναλλαγή επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας: η κυπριακή εταιρεία Spellerot Limited πώλησε εξωχρηματιστηριακά στην κα Μαίρη Ισκαλατιάν 381.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,55 εκάστη.