Ανακοίνωση της εταιρείας βάσει του Ν. 3340/2005

30-10-2013

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του ΔΣ της Ε.Κ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 30.10.2013 γνωστοποίηση της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία Spellerot Limited, ως συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την κα Μαίρη Ισκαλατιάν του Σαρκίς, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας, ως 100% ελεγχόμενο από την ίδια, η Spellerot Limited προέβη την 30.10.2013 σε πώληση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 200.000 κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας έναντι ποσού €0,57 εκάστη.