Ανακοίνωση της εταιρείας βάσει του Ν. 3340/2005

02-08-2013

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του ΔΣ της Ε.Κ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 01.08.2013 γνωστοποίηση της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία Spellerot Limited, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την κα Μαίρη Ισκαλατιάν του Σαρκίς, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας, ως 100% ελεγχόμενο από την ίδια, προέβη την 01.08.2013 στην ακόλουθη συναλλαγή επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας:

Η κυπριακή εταιρεία Spellerot Limited πώλησε ενδοχρηματιστηριακά 100.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας έναντι ποσού €0,65 εκάστη.