Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολόγιου

12-03-2014

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" (στο εξής, η Εταιρεία) αποστέλλει στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής, το ΧΑ) σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του ΧΑ την παρούσα, προκειμένου να παράσχει στο επενδυτικό κοινό τις προβλεπόμενες από το ανωτέρω άρθρο πληροφορίες.Η ως άνω πληροφόρηση παρατίθεται κατωτέρω στην παρούσα με τη σειρά που αναφέρεται στο οικείο άρθρο του Κανονισμού του ΧΑ.(1) Η Εταιρεία προτίθεται να δημοσιεύσει τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση 2013 την 13η Μαρτίου 2014.(2) Ημερομηνία Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας: το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για συνεδρίαση την 30η Ιουνίου 2014 (στο εξής, η Τακτική Γενική Συνέλευση),(3) Ημερομηνία αποκοπής, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος: Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για το έτος 2013.(4) Οι μετοχές της Εταιρείας δεν αποτελούν υποκείμενη αξία παραγώγου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.