Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005

11-07-2014

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του ΔΣ της Ε.Κ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 11.07.2014 γνωστοποίηση του κ. Γεώργιου Γκάτζαρου του Σωτηρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη την 11.07.2014 σε πώληση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 60.000 κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας έναντι ποσού €0,58 εκάστη.