Ανακοίνωση της Εταιρείας βάσει του αρ. 14 του ν. 3556/2007 και του ν. 3340/2005

02-01-2014

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του αρ. 14 του ν. 3556/2007 και του ν. 3340/2005, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις από 02.01.2014 TR1 γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που απέστειλαν στην Εταιρεία οι κυπριακές εταιρείες Raguso Limited και Bolelli CO. Limited, η πρώτη εξ αυτών μεταβίβασε, την 29.11.2013, συνολικά 500.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και, την 30.12.2013, συνολικά 3.400.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας μεταβάλλοντας το ποσοστό συμμετοχής της σε αυτήν εκάστη φορά κατά συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του 3% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και μειώνοντας τελικά το ποσοστό της κάτω από τα 2/3 του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.Συγκεκριμένα, την 29.11.2013 η Raguso Limited κατείχε 34.852.347 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 68,6105% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την 30.12.2013, η Raguso Limited κατείχε 31.452.347 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 61,92% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.Σύμφωνα, περαιτέρω, με τις ανωτέρω αναφερόμενες γνωστοποιήσεις, το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας Raguso Limited, κατέχεται από την εταιρεία Bolelli CO. Limited, ενώ οι τελικοί δικαιούχοι του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου της Bolelli CO. Limited είναι ο κος Μενέλαος Τασόπουλος και ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος, με ποσοστό 50% έκαστος.