ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία...

22-10-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» και «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» ενημερώνει με την παρούσα ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» (η «Απορροφώσα») και «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Απορροφώμενη») την 25 Ιουλίου 2014 υπέγραψαν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δια απορρόφησης της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, το οποίο (Σχέδιο) ακολούθως υποβλήθηκε από εκάστη συμβαλλόμενη εταιρεία στις, κατ’ άρθρο 69 παρ. 3 και αρ. 7β του κ.ν. 2190/1920, διατυπώσεις δημοσιότητας.

Περίληψη του Σχεδίου αναρτήθηκε την 22.10.2014 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 70 του κ.ν. 2190/1920 και άρθρο 232 του Ν. 4072/2012.

Στo πλαίσιo της ως άνω σκοπούμενης συγχώνευσης και σύμφωνα με το αρ. 73 του κ.ν. 2190/1920 οι μέτοχοι της Απορροφώσας δύνανται από τις 22 Οκτωβρίου 2014, να λαμβάνουν γνώση όλων των εγγράφων που προβλέπονται από το άρθρο 73 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 στην έδρα της Απορροφώσας (στο Βαθύ του Δήμου Χαλκίδας (στο ύψος του 71ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας), και συγκεκριμένα,

(α) του από 25/07/2014 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,

(β) του από 30/6/2014 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτής,

γ) οι οικονομικές καταστάσεις της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας για τις τελευταίες τρεις χρήσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις διαχείρισης του διοικητικού τους συμβουλίου.

Το από 25/07/2014 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και ο από 30/6/2014 Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτής αναρτήθηκαν την 22.10.2014 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.


Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ