Ανακοίνωση

12-01-2015

Η εταιρεία με την επωνυμία «Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών» (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 23 Δεκεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι’ απορρόφησης από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «Plias Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προμηθειών και Διανομών Καταναλωτικών Αγαθών» (η Απορρφηθείσα).Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές της Εταιρείας στο πλαίσιο της ως άνω συγχώνευσης λόγω του ότι η Εταιρεία κατείχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφηθείσας.