Ανακοίνωση

07-09-2015
Η Εταιρεία ενημερώνει τους επενδυτές ότι ολοκληρώθηκε η εκταμίευση της επιχορήγησης ποσού πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (548.754,30€), όπως είχε ανακοινωθεί και στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2014.

Η τελική εκταμίευση είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 77887/24-12-14 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Η εν λόγω επιχορήγηση χορηγήθηκε στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος του Ν.3299/2004 και αφορά σε επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο από 2008 έως 2012.