Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου χρήσης 2008

12-12-2016
Η Εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ σε εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τη διαχειριστική χρήση 2008.
Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι, τέλη και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 353.324,93 ευρώ. Το ποσό αυτό θα επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που λήγει την 31/12/2016.