Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολόγιου

23-03-2016
Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" (η Εταιρεία) ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2016, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως ακολούθως:

24.03.2016: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2015

28.06.2016: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

05.08.2016: Δημοσίευση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2016.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

  • 30-06-2016

    Απάντηση στην υπ’ αρ. 2416/29.06.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • 12-08-2016

    Ανακοίνωση τροποποίησης οικονομικού ημερολόγιου

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ