Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005

18-01-2016
H εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η Εταιρεία) ανακοινώνει βάσει του ν. 3340/2005 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την αντικατάσταση στη θέση του εσωτερικού ελεγκτή της κας Σουζάνας Θεοφανοπούλου (η οποία αποχώρησε από την Εταιρεία) από την κα Ευαγγελία Μεγάλου, δυνάμει της από 15.01.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.