ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2009-2011

25-07-2017
Η Εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ σε εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις διαχειριστικές χρήσεις 2009, 2010 και 2011.

Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι, τέλη και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 4.729,70€ ευρώ.

Το ποσό αυτό θα επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που λήγει την 31/12/2017.