Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου χρήσης 2008

14-03-2017
Σε εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εταιρείας την 12η Δεκεμβρίου 2016, αναφορικά με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου χρήσης 2008, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της χρήσης των διατάξεων του ν. 4446/2016, οι φόροι, τέλη και προσαυξήσεις που καταλογίστηκαν στην Εταιρεία μειώθηκαν από 353.324,93 ευρώ σε 1.222 ευρώ, ενώ η επιβάρυνση που προέκυψε από τη χρήση των διατάξεων του ν. 4446/2016 ανήλθε σε 201 χιλ. ευρώ.