ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

08-12-2017
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 08.12.2017 γνωστοποίηση συναλλαγών που απέστειλε η κα. Μαίρη Ισκαλατιάν ως υπόχρεο πρόσωπο κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014, λόγω της ιδιότητάς της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η κα Μαίρη Ισκαλατιάν προέβη την 08.12.2017 σε αγορά 50.000 κοινών μετά ψήφου μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, έναντι ποσού €0,245 εκάστη.