ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

04-05-2017
Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 15.11.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 28.03.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα την 04.05.2017 προέβη στην αγορά 5.200 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 0,1823 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 948.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 62.399 ίδιες μετοχές (ήτοι 0,123% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.