ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

15-01-2018
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 15.01.2018 γνωστοποίηση συναλλαγών που απέστειλε ο κ. Γεώργιος Γκάτζαρος στην Εταιρεία ως υπόχρεο πρόσωπο κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014, λόγω της ιδιότητάς του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος προέβη την 12.01.2018 σε πώληση 50.000 κοινών μετά ψήφου μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, έναντι ποσού €0,275 εκάστη.