ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

10-09-2018

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 07.09.2018 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε η κα. Δήμητρα Μασσάρου του Ιωάννη, με την ιδιότητά της ως συνδεόμενο φυσικό πρόσωπο με τον κ. Γεώργιο Μηνούδη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 07.09.2018 σε αγορά 100.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €0,80 εκάστη.