ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

05-11-2018
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007Η Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 ότι την 02.11.2018 έλαβε την από 2.11.2018 γνωστοποίηση της εταιρείας Truad Verwaltungs AG, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα»), η οποία κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, η ελεγχόμενη από την Truad Verwaltungs AG, Thrush Investment Holdings Ltd, απέκτησε στις 31.10.2018 από την επίσης ελεγχόμενη από την Truad Verwaltungs AG, Rondo Holding S.A., τις μετοχές τις οποίες η Rondo Holding S.A. κατείχε στην εταιρεία Eagle Enterprises A.E και, συνακόλουθα, τα δικαιώματα ψήφου που η Eagle Enterprises A.E κατέχει στην Εταιρεία. Συνεπώς, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Thrush Investment Holdings Ltd στην Εταιρεία ανήλθε από 3,8984% (αντιστοιχούν σε 979.217 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) σε 5,08% (αντιστοιχούν σε 1.277.246 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).Συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης, ουδεμία αλλαγή επήλθε στο συνολικό ποσοστό και αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει η Truad Verwaltungs AG στην Εταιρεία, μεταβλήθηκε, ωστόσο, ο τρόπος έμμεσης κατοχής αυτών, ως ακολούθως:Η Truad Verwaltungs AG, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Εμπιστεύματος, ελέγχει 1.277.246 δικαιώματα ψήφου (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,08% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) μέσω του ελέγχου της Torval Investment Corp., η οποία ελέγχει την Lavonos Ltd., η οποία με τη σειρά της ελέγχει την Thrush Investment Holdings Ltd, η οποία ελέγχει:

(α) άμεσα 979.217 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 3,8984% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

(β) έμμεσα, μέσω του ελέγχου της εταιρείας Eagle Enterprises A.E., 298.029 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,1865% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.