ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

16-11-2018
H εταιρεία ''ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ'', (εφεξής η ''Εκδότρια'') ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε με την από 15/11/2018 συνεδρίασή της, την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας από την " ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ", (εφεξής η '' ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ '') και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 19/11/2018.

Η Εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εκδότριας. Μετά την πάροδο του ενός (1) έτους, η εν λόγω σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα για αόριστο χρονικό διάστημα εκτός εάν λυθεί με έγγραφη δήλωση ενός εκ των συμβαλλομένων μερών, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω σύμβαση.