ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

28-06-2018

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" (η Εταιρεία), σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας για το έτος 2018, ως προς τις ακόλουθες ημερομηνίες:

03.08.2018: Δημοσίευση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2018.

06.09.2018: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

10.09.2018: Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος για την επιστροφή κεφαλαίου από τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου που ενέκρινε η από 03.05.2018 έκτακτη Γενική Συνέλευση.

11.09.2018: Ημερομηνία Καταγραφής Δικαιούχων για την επιστροφή κεφαλαίου από τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου που ενέκρινε η από 03.05.2018 έκτακτη Γενική Συνέλευση.

17.09.2018: Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής του κεφαλαίου στους δικαιούχους μετόχους

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.