Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4569/2018

09-04-2019

Η Εταιρεία Παπουτσάνης ΑΕΒΕΕ (η Εταιρεία), ανακοινώνει, σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 (παρ. 7, 8 και 9) του ν. 4569/2018 και σε συνέχεια της από 3/4/2019 ανακοίνωσης της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ότι προκειμένου να αποφευχθεί η εκποίηση διαθέσιμων αξιών της Εταιρείας, οι δικαιούχοι-μέτοχοι, που αναφέρονται στον πίνακα ανάθεσης εκποιούμενων διαθεσίμων αξιών που δεν έχουν μεταφερθεί από τον ειδικό λογαριασμό σε Μέλη, ο οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 22/3/2019, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και πριν την 10/4/2019 και ώρα 17:00 υποβολή στο Κεντρικό Αποθετήριο της αίτησης μεταφοράς των χαρτοφυλακίων τους από τον Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Χειριστή Σ.Α.Τ. της επιλογής τους.  Πληροφορίες σχετικές με την ως άνω υλοποίηση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr/web/guest/law4569).