ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

25-06-2019

ΝΕΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019 σε αντικατάσταση αυτής της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2019, λόγω μη έγκαιρης ανάρτησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της από 06.06.2019 πρόσκλησης.

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019 επικαιροποιείται ως εξής:

- Τακτική Γενική Συνέλευση: Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Κατά τα λοιπά δεν υφίσταται άλλη τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2019.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.