Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007

21-10-2020

Η Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και, κατόπιν της από 21.10.2020 γνωστοποίησης που έλαβε από την Truad Verwaltungs AG, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει η Truad Verwaltungs AG στην Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα»), αυξήθηκε από 5,5093% σε 21,2826%.

 

Πιο συγκεκριμένα, η ελεγχόμενη από την Truad Verwaltungs AG, Thrush Investment Holdings Ltd, απέκτησε στις 21.10.2020,  3.961.982 μετοχές της Εταιρείας και τα αντιστοιχούντα σε αυτές δικαιώματα ψήφου. Συνεπώς, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Thrush Investment Holdings Ltd στην Εταιρεία αυξήθηκε από 5,5093%  (αντιστοιχούν σε 1.383.856 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) σε 21,2826% (αντιστοιχούν σε 5.345.838 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).

 

Ακολούθως, συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης, η Truad Verwaltungs AG, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Εμπιστεύματος, ελέγχει συνολικά ποσοστό 21,2826% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 5.345.838 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω του ελέγχου της Torval Investment Corp., η οποία ελέγχει την Lavonos Ltd., η οποία με τη σειρά της ελέγχει την Thrush Investment Holdings Ltd, η οποία ελέγχει:

 

(α) άμεσα 5.047.811 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 20,0961% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

(β) έμμεσα, μέσω του ελέγχου της εταιρείας Eagle Enterprises A.E., 298.027 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,1865% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Η Truad Verwaltungs AG ελέγχει και ασκεί τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς να λαμβάνει ειδικές οδηγίες ή εντολές από τους πραγματικούς δικαιούχους του Εμπιστεύματος ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο και ουδέν πρόσωπο ελέγχει (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) την Truad Verwaltungs AG.