Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007

10-11-2020

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 10.11.2020 TR1 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που απέστειλε στην Εταιρεία o κ.Τασόπουλος Μενέλαος δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία μεταβλήθηκε κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 3% και υπερέβη το 20% και, συγκεκριμένα, ανήλθε σε ποσοστό 24,90% του συνόλου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν αυτών, ο κ. Τασόπουλος Μενέλαος ελέγχει 6.254.495 δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.