Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007

27-01-2021

Η Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και, κατόπιν των από 26.01.2021 γνωστοποιήσεων που έλαβε από την «3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία» και τον κ Γεώργιο Κουφόπουλο, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει η «3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία» στην Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως μητρική εταιρεία σε ποσοστό 100% της «3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ» διαχειρίστριας εταιρείας των αμοιβαίων κεφαλαίων αυτής, αυξήθηκε (22/01/2021) από 4,531% σε 5,46%.

Πιο συγκεκριμένα, η «3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρία» απέκτησε την 22.01.2021 για το ίδιο χαρτοφυλάκιο της άμεσα και έμμεσα μέσω των μετοχών που απέκτησαν τα υπό την διαχείριση της 3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ αμοιβαία κεφάλαια 250.000 μετοχές/δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας. Συνεπώς, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της «3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία» στην Εταιρεία αυξήθηκε από 4,531% (αντιστοιχεί σε 1.219.075 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) σε 5,46% (αντιστοιχεί σε 1.469.075 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).

Ακολούθως, συνεπεία των ανωτέρω μεταβιβάσεων, η «3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία», υπό την ιδιότητά της ως μητρικής εταιρείας σε ποσοστό 100% της «3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ», διαχειρίστριας εταιρίας των πιο κάτω αμοιβαίων κεφαλαίων, ελέγχει συνολικά ποσοστό 5,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 1.469.075 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) ως ακολούθως :

 

(α) άμεσα 40.000 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 0,15% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

(β) έμμεσα, υπό την ιδιότητα της ως μητρική της «3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ» διαχειρίστριας των αμοιβαίων κεφαλαίων «3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού», «3Κ Α/Κ Μικτό», «3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού», «NN HELLAS Μετοχικό» και «3Κ Α/Κ Αναγέννησις (ΟΕΕ)», 1.429.075 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό  5,31%  του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Σύμφωνα, περαιτέρω, με την ως άνω αναφερόμενη γνωστοποίηση του κ. Γεώργιου Κουφόπουλου, ο οποίος είναι ελέγχον πρόσωπο της «3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία» κατά την έννοια του Άρθρου 3, παρ. 1γ, περ. (δδ) του Ν. 3556/2007, ο κ. Γεώργιος Κουφόπουλος ελέγχει ποσοστό 5,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας